0939.13.13.16     luattovang@gmail.com

Di chúc và ủy thác

Luật Tô Vàng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn:   

  • Soạn thảo di chúc thể hiện ý chí của Người để lại di sản thừa kế
  • Luật sư của Luật Tô Vàng sẽ làm chứng, hỗ trợ chứng thực Di chúc sau khi được lập
  • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới hiệu lực của di chúc và người nhận di sản
  • Tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc
  • Tư vấn khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế