0939.13.13.16     luattovang@gmail.com

Hướng dẫn thủ tục tách thửa đất nhanh tại Cần Thơ

Thủ tục tách thửa đất nhanh tại Cần Thơ được tư vấn và hướng dẫn thực hiện chính xác đúng quy định pháp luật. Người có nhu cầu tách thửa đất phải chuẩn bị những hồ sơ cần thiết và thực hiện đúng thủ tục luật định.

Quy định về tách thửa đất theo Luật đất đai

Một thửa đất có thể được chia thành nhiều phần khác nhau khi tiền hành tách thửa do nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chỉ tiết thị hành một số điều của luật đất đai và khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của bộ Tài nguyên và môi trường quy định sửa đổi, bỏ sung một số điều của các thông tư quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành luật đất đai.

Theo các quy định trên thì điều kiện để tách thửa khi thực hiện các giao dịch đất đai bao gồm:

+ Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;

+ Đất không có tranh chấp;

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên đề bảo đảm thi hành án;

+ Đất còn trong thời hạn sử dụng đất;

+ Đảm bảo diện tích đất được tách đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất về diện tích tối thiều được tách thửa. Trừ một số trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiều được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa.

Thủ tục tách thửa đất

Hồ sơ và mẫu đơn đề nghị tách thửa đất

Chủ thể có nhu cầu tách thửa đất cần chuẩn bị các hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị tách thửa theo mẫu (Mẫu số 11/ĐK Phụ lục số 01 Danh mục mẫu số và văn bản, giây tờ áp dụng trong việc thực hiện thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính).

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Giấy tờ pháp lý cá nhân: Căn cước công dân, sổ hộ khẩu,...

(Khoản 11 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành luật đất đai).

Trình tự thực hiện thủ tục

Căn cứ theo quy định của pháp luật thì thủ tục tách thửa đất được thực hiện như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ:

Người có nhu cầu tách thửa chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Bước 2. Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu:

Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận và có trách nhiệm thực hiện các công việc:

+ Đo đạc địa chính đề chia tách thửa đất;

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đồi với thửa đất mới tách, hợp thửa;

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 3. Trả kết quả:

Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện như sau:

+ Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết;

+ Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì trả kết quả sau khi người sử dụng đất đã ký hợp đồng thuê đất; trường hợp được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì trả kết quả sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định được miễn nghĩa vụ tài chính;

+ Trường hợp hỗ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lại hỗ sơ và thông báo rõ lý do không đủ điều kiện giải quyết.

(Điều 60, Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chỉ tiết thị hành một số điều của luật đất đai sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chỉ tiết thị hành luật đất đai).

Chi phí khi thực hiện tách thửa đất

- Khi thực hiện tách thửa chủ thể đề nghị tách thửa phải nộp các khoản phí như: Phí đo đạc, lệ phí cấp số đỏ, lệ phí trước bạ.

- Phí đo đạc là khoản phí do người đề nghị đo đạc sẽ trả cho đơn vị tiến hành đo đạc, nên mức phì này tùy theo thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ đo đạc với người đề nghị đo đạc.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Đối với lệ phí này thì tùy theo địa phương khác nhau sẽ có mức phí khác nhau theo quy định Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.

- Lệ phí trước bạ được tính dựa trên căn cứ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). Cụ thể về cách tính lệ phí trước bạ cần phải nộp được quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Hãy liên hệ với Luật Tô Vàng ngay bây giờ để trò chuyện với luật sư của chúng tôi nếu các thông tin trên chưa giải đáp được vấn đề của quý khách đang gặp phải. Chúng tôi sẽ lắng nghe những vấn đề pháp lý mà quý khách hàng đang đối mặt và cung cấp những lời khuyên đáng tin cậy và chính xác. Luật Tô Vàng - Luật sư Cần Thơ - Dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp.